Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Regulamin rekrutacji

WAŻNE:

Kategoria: /

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych  Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Jana Pawła II
w Gorlicach
w roku szkolnym 2024/2025

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe t.j. Dz. U. z 18 maja 2021 r. poz 1082 ze zm. - rozdział 6 (zmiana: Dz.U. z 2021 r. poz. 762 z 17.03.2021 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

§ 1

 1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: https://malopolska.edu.com.pl/
 2. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§ 2

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 jest przeprowadzana do klas pierwszych Technikum Nr 3 dla uczniów kończących szkoły podstawowej (Technikum 5-letnie) w zawodach:

technik ekonomista - z rozszerzonym przedmiotem: geografia
Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski*
 • informatyka

technik rachunkowości - z rozszerzonym przedmiotem: geografia
Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski*
 • informatyka

technik handlowiec - z rozszerzonym przedmiotem: język angielski.
Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski*
 • informatyka

technik spedytor - z rozszerzonym przedmiotem: język angielski.
Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski*
 • informatyka

technik hotelarstwa - z rozszerzonym przedmiotem: geografia.
Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski*
 • informatyka

technik organizacji turystyki - z rozszerzonym przedmiotem: geografia.
Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski*
 • informatyka

 

*w przypadku, gdy język angielski nie był nauczany w szkole, to pod uwagę bierze się język niemiecki

§ 3

O przyjęciu do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:

 • z przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty
  • języka polskiego – mnoży się przez 0,35,
  • matematyki – mnoży się przez 0,35;
  • wynik przedstawiony w procentach z:
 • wynik przedstawiony w procentach z:
  • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
 • z przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym - przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów;
 • z przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 • Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18 punków.
  Punkty przyznawane są za:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły
  • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły określa Małopolski Kurator Oświaty.

Punkty są przyznawane za osiągnięcia za zawody wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z wykazem przedstawionym w decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

§ 4

Kandydatom do szkół ponadpodstawowych zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego według następującego sposobu:

 Język polski

dopuszczający - 10 punktów

dostateczny – 15 punktów

dobry – 25 punktów

bardzo dobry – 30 punktów

celujący – 35 punktów

max. 35 punktów

matematyka

dopuszczający - 10 punktów

dostateczny – 15 punktów

dobry – 25 punktów

bardzo dobry – 30 punktów

celujący – 35 punktów

max. 35 punktów

Język obcy nowożytny

dopuszczający - 5 punktów

dostateczny – 10 punktów

dobry – 20 punktów

bardzo dobry – 25 punktów

celujący – 30 punktów

max. 30 punktów

RAZEM:

100 punktów

§ 5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 •  niepełnosprawność kandydata;
 •  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 •  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 •  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 •  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 •  objęcie kandydata pieczą zastępczą

§ 6

Kandydaci szkół podstawowych nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji wprowadzają informacje do Centralnej Bazy Danych w sekretariacie ZSE Gorlice  (o ile jest to szkoła pierwszego wyboru).

Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej, do której się zakwalifikował kandydat są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych. O przyjęciu i kolejności na liście klasy decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 § 7

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
oraz terminy składania dokumentów:

TERMINARZ NABORU

 

§ 8

Kandydaci do przyjęcia do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach dostarczają:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu),
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • kartę informacyjną (potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowych),
 • 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie/ wydane przez lekarza medycyny pracy/- skierowanie do lekarza medycyny pracy wydaje szkoła, do której uczeń jest zakwalifikowany.

§ 9

Tryb odwoławczy

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od jego otrzymania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

§ 10

 1. Administratorem Danych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Ariańska 3, tel. 18 352 68 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Myszkowska-Janik; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 533 369 636.  
 3. Informacje dot. RODO w tym klauzula informacyjna znajdują się na stronie: https://bip.malopolska.pl/zseijpiwgorlicach,m,316855,rodo.html

 

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.