Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Regulamin rekrutacji

WAŻNE:

Kategoria: /

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych  Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:

 • Art. .154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 • §11 baa ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz 493 z późn. zm.)

 

§ 1

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach (Technikum nr 3, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3) w roku szkolnym 2021/2022.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach przedstawia propozycję organowi prowadzącemu ilość rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym  kształconych w szkole zawodów i po ich zatwierdzeniu podaje kandydatom do wiadomości kryteria i warunki rekrutacji.

W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor ZSE im. Jana Pawła II w Gorlicach  powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z Rozp.  MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.).

§ 2

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: 

https://malopolska.edu.com.pl/

Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 jest przeprowadzana do klas pierwszych Technikum
Nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3, dla uczniów kończących szkoły podstawowe (Technikum 5-letnie, Szkoła Branżowa 3-letnia) w zawodach:

 1. technik ekonomista - z rozszerzonym przedmiotem: matematyka
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy - najwyższa ocena
 • informatyka
 1. technik rachunkowości - z rozszerzonym przedmiotem: matematyka
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy - najwyższa ocena
 • informatyka
 1. technik handlowiec - z rozszerzonym przedmiotem: język angielski.
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy - najwyższa ocena
 • informatyka
 1. technik spedytor - z rozszerzonym przedmiotem: język angielski.
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • informatyka
 1. technik hotelarstwa - z rozszerzonym przedmiotem: geografia.
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy - najwyższa ocena
 • informatyka
 1. technik organizacji turystyki - z rozszerzonym przedmiotem: geografia.
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy - najwyższa ocena
 • informatyka
 1. sprzedawca (Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3)
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy - najwyższa ocena
 • informatyka
 1. magazynier logistyk (Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3)
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy - najwyższa ocena
 • informatyka

§ 4

O przyjęciu do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:

 • z przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe:
  • wynik przedstawiony w procentach z:
   • języka polskiego – mnoży się przez 0,35,
   • matematyki – mnoży się przez 0,35;
 • wynik przedstawiony w procentach z:
  • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
 • z przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym - przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
 • Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów;
 • z przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 • Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18 punków.
  Punkty przyznawane są za:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły
  • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły określa Małopolski Kurator Oświaty.

Punkty są przyznawane za osiągnięcia za zawody wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z wykazem przedstawionym w decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

załącznik nr 1Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach.

Załącznik nr 2Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych, współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2015-2020 oraz organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Załącznik nr 3Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Kandydatom do szkół ponadpodstawowych zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z Rozp. MEN z 21 sierpnia 2019 r. § 8.

§ 5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 •  niepełnosprawność kandydata;
 •  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 •  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 •  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 •  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 •  objęcie kandydata pieczą zastępczą

§ 6

Kandydaci szkół podstawowych nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji wprowadzają informacje do Centralnej Bazy Danych w sekretariacie ZSE Gorlice  (o ile jest to szkoła pierwszego wyboru).

Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej, do której się zakwalifikował kandydat są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Warunkiem koniecznym, uprawniającym do podlegania procedurze rekrutacyjnej do klasy pierwszej Technikum nr 3 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach jest zgromadzenie co najmniej 65 pkt. Do Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach próg punktowy nie obowiązuje.

 

§ 7

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów:

 

TERMINARZ NABORU

 

§ 8

Kandydaci do przyjęcia do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach dostarczają:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu),
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • kartę informacyjną (wydana przez szkołę podstawową),
 • 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
 • orzeczenie kwalifikacyjne publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej - w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami,
 • zaświadczenie (a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie/ wydane przez lekarza medycyny pracy/- skierowanie do lekarza medycyny pracy wydaje szkoła, do której uczeń jest zakwalifikowany.

 

§ 9

Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

§ 10

 1. Administratorem Danych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Ariańska 3, tel. 18 352 68 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Myszkowska-Janik; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 533 369 636.  
 1. Informacje dot. RODO w tym klauzula informacyjna znajdują się na stronie: https://bip.malopolska.pl/zseijpiwgorlicach,m,316855,rodo.html

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.