Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Regulamin rekrutacji

WAŻNE:

Kategoria: /

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych  Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach

w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
 • ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych
 • Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach.

Zobacz informacje Kuratorium dotyczące naboru o szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Zobacz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
Zobacz Zarządzenie Kuratora w Sprawie Rekrutacji do Szkół Ponadgimnazjalnych

§ 1

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach (Technikum nr 3, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3) w roku szkolnym 2019/2020.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach przedstawia propozycję organowi prowadzącemu ilość rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym  kształconych w szkole zawodów i po ich zatwierdzeniu podaje kandydatom do wiadomości kryteria i warunki rekrutacji.

W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor ZSE im. Jana Pawła II w Gorlicach  powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z Rozp.  MEN z dnia 14 marca 2017 r.).

 § 2

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN:  "v Edukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne". https://malopolska.edu.com.pl/

Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

 § 3

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 jest przeprowadzana do klas pierwszych Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3, dla uczniów kończących szkoły podstawowe (poSPTechnikum 5-letnie, Szkoła Branżowa 3-letnia), oraz kończących gimnazja (poGIMTechnikum 4-letnie) w zawodach:

 • technik ekonomista - z rozszerzonymi przedmiotami: poSP: matematyka, poGIM: matematyka, geografia
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • najlepsza ocena z grupy przedmiotów: geografia, informatyka, wos.
 • technik rachunkowości - z rozszerzonymi przedmiotami: poSP: matematyka, poGIM: matematyka, geografia
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • najlepsza ocena z grupy przedmiotów: geografia, informatyka, wos.
 • technik handlowiec - z rozszerzonymi przedmiotami: poSP: język angielski, poGIM: geografia, język angielski.
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • najlepsza ocena z grupy przedmiotów: geografia, informatyka, wos.
 • technik spedytor - z rozszerzonymi przedmiotami: poSP: język angielski, poGIM: geografia, język niemiecki.
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • najlepsza ocena z grupy przedmiotów: geografia, informatyka, wos.
 • technik hotelarstwa - z rozszerzonymi przedmiotami: poSP: geografia, poGIM: geografia, język angielski.
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • najlepsza ocena z grupy przedmiotów: geografia, informatyka, wos.
 • technik organizacji turystyki - z rozszerzonymi przedmiotami: poSP: geografia, poGIM: geografia, język angielski.
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • najlepsza ocena z grupy przedmiotów: geografia, informatyka, wos.
 • sprzedawca (Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3)
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • najlepsza ocena z grupy przedmiotów: geografia, informatyka, wos.
 • magazynier logistyk (Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3)
  Na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • najlepsza ocena z grupy przedmiotów: geografia, informatyka, wos.

 § 4

O przyjęciu do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:

 • z przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego zawartych w zaświadczeniu (art.20f ust.2 pkt.1, art.20h ust.6 pkt.2 i art.20j ust.2 pkt.1 ustawy); przy czym:
 • wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2;
 • z przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych (art.20f ust.2 pkt.2, art.20h ust.6 pkt.3 i art.20j ust.2 pkt.3 ustawy), wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym - przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
 • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (art. 20f ust.2 pkt.3, art.20h ust.6 pkt.4, art.20i ust.2 pkt.3 i art.20j ust.2 pkt.4 ustawy) przyznaje się 7 punktów;
 • z przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć (art.20f ust.2 pkt.4 lit.a, art.20h ust.6 pkt.5 lit.a, art.20 i ust.2 pkt.4 lit.a i art.20j ust.2 pkt.5 lit.a ustawy) w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum – liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi maksymalnie 18 punktów (Rozp. MEN z 14 marca 2017r. § 6.1);
 • z przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (art.20f ust.2 pkt.4 lit. b, art.20h ust.6 pkt.5 lit. b, art.20i ust.2 pkt.4 lit. b i art.20j ust.2 pkt.5 lit. b ustawy) przyznaje się 3 punkty.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z Rozp. MEN z 14 marca 2017r. § 8.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

(Zobacz Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie)

 § 5

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu mają:

 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający orzeczenie publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art.20c ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty: objęcie kandydata pieczą zastępczą, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • kandydaci o wyższej średniej z przedmiotów obowiązkowych
 • kandydaci o wyższej ocenie zachowania

 § 6

Kandydaci z gimnazjów nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji wprowadzają informacje do Centralnej Bazy Danych w sekretariacie ZSE Gorlice  (o ile jest to szkoła pierwszego wyboru).

Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej, do której się zakwalifikował kandydat są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Warunkiem koniecznym, uprawniającym do podlegania procedurze rekrutacyjnej do klasy pierwszej Technikum nr 3 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach jest zgromadzenie co najmniej 65 pkt. Do Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach próg punktowy nie obowiązuje.

 § 7

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. 

od 11 do 16 lipca 2019 r. 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 21 do 25 czerwca 2019 r.

     --

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 r.

 

od 11 lipca do 30 lipca 2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019r. godz. 12.00

 

31 lipca 2019 r. do godz. 12.00

 

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonała wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 3 lipca 2019r.

do 5 sierpnia 2019r 

 

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 9 lipca 2019 r.

do godz. 15.00

do 20 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 10 lipca 2019 r.

 godz. 12.00

do 22 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00

 § 8

Kandydaci do przyjęcia do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach dostarczają:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu),
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • kartę informacyjną (wydana przez gimnazjum),
 • 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
 • orzeczenie kwalifikacyjne publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej - w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami,
 • zaświadczenie (a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie/ wydane przez lekarza medycyny pracy/- skierowanie do lekarza medycyny pracy wydaje szkoła, do której uczeń jest zakwalifikowany.

 § 9

Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół Ekonomicznych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.


WAŻNE!

JEŻELI MASZ PYTANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ,
NIE WIESZ JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ W SYSTEMIE,
NIE WIESZ JAK SKONSTRUOWAĆ LISTĘ PREFERENCJI,
LUB MASZ JAKIEKOLWIEK INNE WĄTPLIWOŚCI

ZADZWOŃ DO NAS LUB PRZYJDŹ OSOBISCIE

POMOŻEMY WE WSZYSTKIM! 

tel. 018 - 352 68 14, ul. Ariańska 3, 38-300 Gorlice

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.