Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - MChE - 2017/2018 - rekrutacja

WAŻNE:

 

Rusza rekrutacja do projektu pt. Małopolska Chmura Edukacyjna!

W ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II" będą prowadzone zajęcia on-line oraz koła naukowe we współpracy z krakowskimi uczelniami wyższymi. 

Projekt realizowany jest w terminie: październik 2017 - czerwiec 2018 r.

Termin rekrutacji: 02.10.2017 - 13.10.2017 r.

Dla kogo?

Projekt przewidziany jest wyłącznie dla klas 2 i 3 technikum. Zajęcia dostępne są dla wszystkich uczniów, z jednym zastrzeżeniem - uczeń, który brał udział w roku 2014/15 w projekcie pilotażowym nie może wziąć udziału w tożsamych zajęciach z tego samego przedmiotu.

Tematyka

Zajęcia będą prowadzone z przedmiotów: fizyka oraz przedsiębiorczość. Tematyka zajęć wykracza poza podstawę programową. Lista tematów realizowanych w ramach projektu dostępna jest w tabeli: Szczegółowy wykaz efektów uczenia się.

Zajęcia

Zajęcia on-line

Pierwszą formą wsparcia w projekcie są zajęcia on-line - polegają one na zestawieniu telekonferencji pomiędzy szkołami oraz uczelnią wyższą. Zajęcia on-line zawierają w sobie wykład oraz doświadczenia prowadzone równocześnie na uczelni oraz w szkołach. Każda z grup raz w semestrze jedzie na zajęcia na uczelni, gdzie może prowadzić doświadczenia w laboratorium.

Limit miejsc: 

15 na obszar tematyczny przedsiębiorczość
15 na obszar tematyczny język niemiecki

Uczeń może uczestniczyć więcej niż jednym obszarze tematycznym.

Koła naukowe

Drugą formą wsparcia w projekcie są koła naukowe. Mają one rozszerzać wiedzę zdobytą na zajęciach on-line. W zależności od przedmiotu zajęcia mogą być prowadzone również w formie laboratoriów.

Limit miejsc: po 8 na każdy obszar tematyczny.

Na koła naukowe mogą rekrutować się wyłącznie osoby, które wyraziły zainteresowanie zajęciami on-line. Nie jest możliwa rekrutacja tylko na tę formę wsparcia.

 

Kryteria

Pełne kryteria w regulaminie.

  1. Uczniowie klas drugich i trzecich technikum.
  2. Ocena co najmniej dobra z wybranego przedmiotu na semestr poprzedzający semestr przystąpienia do projektu.
  3. Uczeń, który nie brał udziału we wsparciu tożsamym co do rodzaju zajęć i obszaru tematycznego w projekcie pilotażowym.
  4. W ramach kół naukowych udział mogą brać tylko ci uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach on-line z danego przedmiotu.
  5. Uczeń, który nie otrzymał oceny dobrej na semestr poprzedzający udział w projekcie może zostać dopuszczony do projektu pod warunkiem potwierdzenia jego kompetencji poprzez pisemną opinię nauczyciela. W przypadku braku pozytywnej opinii nauczyciela uczeń musi pozytywnie zaliczyć test kompetencyjny.

Dokumenty

Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie powinni złożyć Formularz zgłoszeniowy oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie i Oświadczenie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dniach od 2 do 13 października 2017 r. Formularze są dostępne w sekretariacie szkoły i u koordynatora szkolnego.

Dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora Szkolnego - Roberta Gancarza.

Komisja Rekrutacyjna w terminie najpóźniej do dnia 16 października 2017 r. podejmuje decyzję o  zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o tym poprzez dziennik elektroniczny. Dodatkowo zostanie wywieszona lista zakwalifikowanych w gablocie.

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.