Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - MKZ II - informacje

WAŻNE:

Zadanie realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.3. Zadanie stanowi kontynuację i rozszerzenie działań pilotażowych wdrażanych w latach 2014-2015.

Celem zadania jest:

  • wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce,
  • zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.

Komponent zawodowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej realizowany będzie w 7 obszarach tematycznych. Koordynacja merytoryczna każdego z obszarów należy do uczelni, które zostały wybrane w toku otwartego naboru, zgodnie z posiadanym potencjałem i zapleczem technicznym:

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (język angielski zawodowy, mechaniczno-mechatroniczny),
  • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (żywność, środowisko),
  • Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie (budownictwo),
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (mechaniczno-mechatroniczny),
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (elektryczno-elektroniczny),
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (turystyka).

W zakresie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w komponencie zawodowym zakłada się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych dla łącznej grupy ok. 2 000 uczniów z ponad 70 techników z terenu Województwa Małopolskiego. We wszystkich obszarach zajęcia prowadzone będą w trybie on-line (30 godzin w każdym roku szkolnym) przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Dodatkowo przewiduje się organizację naukowych warsztatów bezpośrednio na uczelniach (w wymiarze ok. 25 godzin w pierwszym tygodniu wakacji oraz/lub ok. 10 godzin w trakcie roku szkolnego).

Poza młodzieżą, oferta skierowana będzie także do ok. 400 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy otrzymają możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach podnoszących kompetencje z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce. Szkolenia będą prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy wsparciu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Jednocześnie, na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prowadzone będą działania na rzecz wzmacniania współpracy szkół zawodowych z uczelniami, a także inicjatywy mające na celu monitorowanie zmian technologicznych i ich wpływu na edukację m.in. poprzez przygotowywanie opracowań dotyczących innowacyjnych metod nauczania, które mogą być implementowane w małopolskich szkołach i wspierać proces edukacyjny.

Realizacja działań pilotażowych, którymi objętych było 6 uczelni, 10 techników i 971 uczniów, wskazała na potrzebę kontynuacji przedsięwzięcia w latach kolejnych.

Zadanie jest komplementarne wobec:

 • projektu infrastrukturalnego wdrażanego w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020, w ramach którego dla szkół, uczelni i innych placówek zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt pozwalający na innowacyjne i interaktywne prowadzenie zajęć edukacyjnych
 • działań „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej", w ramach których uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych mogą realizować zajęcia edukacyjne w obszarach ogólnych (np. informatyka, chemia, biologia, fizyka, itd.)

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.