Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Komunikat organizacyjny Dyrektora szkoły w związku z zagrożeniem COVID-19

WAŻNE:

Kategoria: /

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.zse.gorlice.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynkach szkolnych i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Do placówki nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun ucznia, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 4. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zbędnych przedmiotów.
 5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 6. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. wysoka temperatura) i może zarażać innych uczniów, będzie on izolowany, a rodzice (opiekunowie) zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia ucznia. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 7. W szkole obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej (korytarze, szatnie).
 8. Rodzic zobowiązany jest przed wejs ciem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 9. Uczen do szkoły moz e przynies c przybory i podręczniki, kto re w czasie zajęc mają znajdowac się na ławce szkolnej ucznia. Uczen nie moz e wymieniac się poamioc dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie moz e ich poz yczac .
 10. Rodzice nie przebywają na terenie placo wki dłuz ej niż istnieje potrzeba.
 11. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować  ręce przed wejściem.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.