Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - MChE 2016/17 - Realizacja projektu

WAŻNE:

Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w zajęciach on - line prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym, jednocześnie dla kilku grup uczniów umiejscowionych w kilku szkołach, z możliwością aktywnego włączenia się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć, przy udziale nauczycieli, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z młodzieżą.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu obejmowały będą również koła naukowe dla uczestników zajęć on - line oraz zajęcia stacjonarne na uczelni. Zajęcia prowadzone będę według scenariuszy opracowanych przez nauczycieli akademickich. W wyniku zrealizowanych form wsparcia uczniowie nabędą dodatkowe umiejętności w zakresie fizyki oraz przedsiębiorczości, a także wzmocnią swoje kompetencje cyfrowe i interpersonalne.

Zakłada się że w projekcie weźmie udział 30 uczniów. Planuje się realizację:

- 30 godzin zajęć on-line z języka niemieckiego,

- 30 godzin zajęć on-line z przedsiębiorczości,

- 30 godzin zajęć w ramach koła z języka niemieckiego,

- 30 godzin zajęć w ramach koła z przedsiębiorczości.

 


Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie efektywności procesu nauczania w efekcie, czego powstać ma innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT umożliwiające:

  1. Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów;
  2. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
  3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przy wsparciu wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku studiów;
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
  5. Przygotowywanie kadr nowoczesnej gospodarki w obszarach inteligentnej specjalizacji Małopolski;
  6. Wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego.

 


Umowa nr : 

Okres realizacji projektu 01.06.2017 r. do 30.06.2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 24 028,75 zł

Beneficjent - Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.